Điều chỉnh kích thước chữ

Bài 2: Quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt, Yên Bái chắc chắn sẽ “chuyển mình”

(CLO) Tích cực, quyết tâm, đồng thuận cao, hành động quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả - đó là những gì có thể dễ dàng nhận ra từ quá trình triển khai đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống ở tỉnh Yên Bái.

Quá trình triển khai ấy đã diễn ra thế nào, đâu là “bí quyết” của Yên Bái trong việc triển khai Nghị quyết trở thành phong trào sôi nổi, tạo ra một “luồng gió mới” trên địa bàn tỉnh? Đâu là những thách thức mà Yên Bái sẽ phải vượt qua để việc triển khai các Nghị quyết được hiệu quả, sâu rộng hơn nữa?...  Báo Congluan.vn đã có cuộc trao đổi cùng đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái xung quanh những vấn đề này.

leftcenterrightdel
Báo Công luận
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 phải thận trọng, bài bản, nhất quán, chắc chắn, nhân văn và không cầu toàn. 
Đến nay đã tròn một năm, các địa phương trong cả nước, trong đó có Yên Bái triển khai đưa Nghị quyết Trung ương 6 vào cuộc sống - một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để nhìn lại những kết quả đã đạt được cũng như thấy được những khó khăn, thách thức cần tiếp tục vượt qua. Đồng chí đánh giá như thế nào về quá trình đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống thời gian qua của Yên Bái?

- Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà: Như các bạn đã biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (diễn ra từ ngày 4-11/10/2017) đã ban hành 4 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Đây đều là những nghị quyết quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra; đồng thời có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhận thức rõ điều này, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được tỉnh Yên Bái xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, cần khẩn trương triển khai. Ngay sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW ngày 13/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 27/11/2017 để nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Trong hai ngày 29 - 30/11/2017, tại Yên Bái, Tỉnh ủy tổ chức điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII. Ngoài điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy còn tổ chức 3 điểm cầu tại huyện Lục Yên, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Riêng điểm cầu tại huyện Lục Yên đã nối đường truyền tới 15 xã của huyện.

Việc học tập, triển khai các Nghị quyết Trung ương 6 cũng được quán triệt một cách quyết liệt, nhất quán, không chỉ yêu cầu phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 phải gắn bó mật thiết, chặt chẽ với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

+ Hai trong 4 nghị quyết được coi là đặc biệt quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 là Nghị quyết số 18-NQ/TW và  Nghị quyết số 19-NQ/TW. Đây được coi là bước đột phá, khẳng định quyết tâm đổi mới của Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở. Tuy nhiên, đổi mới, sắp xếp, tinh giản bộ máy như thế nào lại là vấn đề không đơn giản. Yên Bái đã làm thế nào để có thể tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai thực hiện 2 Nghị quyết này, thưa đồng chí?

- Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà: Đúng như vậy, mặc dù chúng ta cũng đã có kinh nghiệm trong quá trình triển khai các nghị quyết của Đảng về sắp xếp bộ máy như Nghị quyết số 17-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn", hay như Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" và mới đây nhất là Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhưng có thể thấy việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Nghị quyết số 19-NQ/TW lần này được coi là bước đột phá trong rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức trong hệ thống chính trị để một đầu mối có thể đảm nhiệm nhiều việc, một việc do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm tỷ lệ người phục vụ... Tuy nhiên, việc sắp xếp thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế như thế nào lại không phải là vấn đề giản đơn, đây là những nội dung rất lớn về khoa học tổ chức và công tác cán bộ, liên quan trực tiếp đến con người, tác động đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên, đến cộng đồng dân cư và toàn xã hội, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và ảnh hưởng lớn đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Vì thế, để thực hiện tốt hai nghị quyết 18, 19 cần phải tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân.

Chúng tôi lấy công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động, thuyết phục làm căn bản. Đẩy mạnh tuyên truyền trong cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, đến các trường học, các xã, thôn, tổ dân phố, cho đến cả hộ gia đình đều được biết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, tạo sự thông suốt về tư tưởng, thống nhất trong hành động, vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nên đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng thuận, thống nhất trong tất cả các tầng lớp nhân dân và trong xã hội. Nhờ đó trong quá trình triển khai thực hiện đã không phát sinh những vấn đề phức tạp và còn tạo sự khích lệ lan tỏa rộng khắp.

Quá trình triển khai các nghị quyết, tỉnh Yên Bái xác định rõ phương châm: công khai, dân chủ, minh bạch, thận trọng, bài bản, nhất quán, nhân văn, không cầu toàn, nóng vội, trên nguyên tắc “dễ làm trước, khó làm sau”, “làm thí điểm trước, nhân rộng sau”; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Chúng tôi cũng quán triệt một quan điểm chỉ đạo thống nhất là “sắp xếp tổ chức, bộ máy, tỉnh giản biên chế dứt khoát phải làm, gắn với đó là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị".

Chủ động triển khai ngay các nghị quyết từ rất sớm; quá trình triển khai thì đồng bộ, quyết liệt, nhưng không nóng vội, từng bước vững chắc, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của các Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Theo đó UBND tỉnh ban hành các kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ và chương trình, kế hoạch Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc ban hành chương trình, kế hoạch của cấp mình. Để công tác triển khai thực hiện nghị quyết được đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, Chương trình làm việc năm 2018 của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc, trong đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể, phân công cho các cá nhân và cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện; hằng tháng, Ban Chỉ đạo họp thường kỳ để chỉ đạo chuẩn bị, cho ý kiến vào các nội dung, đề án, phương án trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo việc tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, bài bản, đúng quy trình, thủ tục và nguyên tắc.

Quá trình triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được chỉ đạo tiến hành bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền theo phân cấp, các nội dung đều được cụ thể hóa thành các đề án, phương án (Tỉnh ủy ban hành đề án khung, trên cơ sở đó các địa phương xây dựng Đề án hợp nhất không lúng túng, rất đồng bộ, thống nhất) đảm bảo giải quyết tổng thể các vấn đề về sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ, giải quyết dôi dư và tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái luôn đảm bảo cơ chế chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp. Cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp được đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn chức danh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; nếu có nguyện vọng thôi việc và được các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý thì ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước theo quy định còn được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng đặt hàng, khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị sự nghiệp, theo đó quy định mức khoán chi thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố nhằm khuyến khích việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người làm việc. Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức, nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng chính sách trợ cấp một lần thì được hỗ trợ một lần bằng 3 tháng phụ cấp hiện hưởng theo Quy định tại Nghị quyết số 09/NQ/2018/NQ-HĐND ngày 2/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Sáng tạo, dám nghĩ dám làm cùng với sự quyết tâm, đồng thuận, đồng lòng, chắc chắn những thành quả mà Yên Bái giành được từ quá trình triển khai Nghị quyết 18, 19 là rất đáng tự hào. Xin đồng chí Bí thư hé mở cụ thể hơn về những thành quả ấy?

- Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà: Nhờ sự đồng thuận, thống nhất, cùng “vào cuộc” của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 đạt được những kết quả quan trọng.

Về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, đến tháng 9/2018, tỉnh đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, thu gọn được 383 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, bằng 23,95% so với tổng số đầu mối tổ chức, cơ quan, đơn vị năm 2015, trong đó giảm được 310 đầu mối và thu gọn được 73 tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị.

Về tinh giản biên chế, toàn tỉnh đã tinh giản 3.756 biên chế, bằng 14,12% so với số biên chế được giao năm 2015; cắt giảm được 180 chỉ tiêu hợp đồng nhân viên thú y cấp xã; xác định lộ trình tinh giản 76 người là kế toán, lái xe, y tế học đường, bảo vệ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ trong các cơ quan. Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy đã xác định phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp đối với 843 cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị (321 cấp trưởng, 522 cấp phó) đảm bảo số lượng theo quy định; đến nay đã bố trí, sắp xếp 84 đồng chí từ cấp trưởng xuống cấp phó; 13 cấp trưởng xuống cán bộ và 68 đồng chí từ cấp phó xuống cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trên nguyên tắc đảng lãnh đạo và phù hợp với điều kiện cán bộ của địa phương, đơn vị.

Về sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, khi thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện thí điểm việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố tại huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ, sau khi sắp xếp giảm 72 thôn, tổ dân phố. Hiện nay, đã cho chủ trương để thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố đối với 7 địa phương còn lại theo Thông tư số 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ, theo đó, sẽ tiếp tục giảm 916 thôn, bản, tổ dân phố trong năm 2018; đồng thời xây dựng phương án báo cáo Chính phủ đưa vào Đề án chung của Chính phủ về việc sáp nhập 14 xã trước năm 2020, theo đó sẽ tiếp tục cắt giảm cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố.

Ngân sách và cơ sở vật chất tiết kiệm sau khi thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế: Kinh phí tiết kiệm do thực hiện việc tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết tháng 6/2018 khoảng 925 tỷ đồng, giảm số người hưởng lương và phụ cấp thường xuyên từ ngân sách được 3.687 người. Ngoài số kinh phí tiết kiệm này, việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, tiết kiệm chi ngân sách trong các năm tiếp theo do không phải cấp kinh phí chi thường xuyên cho các đối tượng đã tinh giản hoặc chuyển sang làm việc tại các cơ sở ngoài nhà nước, không phải bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm việc… góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách. Nguồn kinh phí tiết kiệm được do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh phần lớn được bổ sung cho đầu tư phát triển (bình quân từ 200 - 300 tỷ đồng/năm) tập trung cho các công trình trọng điểm, cơ sở hạ tầng trường, lớp học, xây dựng nông thôn mới... Một phần bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, mua sắm các trang thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở y tế...

Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, góp phần thu gọn đầu mối, khắc phục dứt điểm tình trạng nhiều cơ sở trường học trên cùng một địa bàn có quy mô quá nhỏ, gây lãng phí về bộ máy biên chế quản lý cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị. Cơ sở vật chất tiết kiệm do giảm điểm trường, phòng học, giảm trụ sở các cơ quan, đơn vị và tiết kiệm do không phải đầu tư bổ sung theo tính toán khoảng 135 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường tính công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực đang có nhiều bức xúc. Đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động, đồng thời rà soát, xây dựng phương án tổ chức Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và ở những xã có điều kiện tại tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh để đồng loạt đi vào hoạt động đầu năm 2019, góp phần thiết thực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Việc cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa trên một số lĩnh vực dịch vụ công đã đạt được những kết quả bước đầu; góp phần quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả vốn và tài sản của nhà nước, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giảm chi thường xuyên cho ngân sách nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

+ Những kết quả mà Yên Bái đã đạt được thời gian qua là rất ấn tượng nhưng thực sự đó mới chỉ là những thành công bước đầu, những khó khăn, thách thức thậm chí là những vướng mắc, hạn chế chắc chắn không phải là ít. Những thách thức, vướng mắc đó là gì, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

leftcenterrightdel
Báo Công luận
Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được tỉnh Yên Bái xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 

- Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà: Quả thực từ Nghị quyết đến cuộc sống là cả một chặng đường không ít thách thức. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 chúng tôi cũng đã gặp phải một số vướng mắc.

Trước hết, việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố của tỉnh Yên Bái theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ gặp một số vướng mắc do đặc thù của một tỉnh miền núi, các thôn, bản ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, địa bàn chia cắt, hiểm trở, diện tích lớn không thể đáp ứng tiêu chí có từ 200 hộ gia đình trở lên; một số tổ dân phố không thể đáp ứng tiêu chí có từ 300 hộ gia đình trở lên.

Bên cạnh đó, việc thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan khối nhà nước với cơ quan khối đảng chưa có sự thay đổi đồng bộ trong mối liên hệ tổng thể về thể chế tổ chức, cán bộ từ cấp Trung ương đến cấp huyện. Thời gian đầu sau khi sắp xếp, các cơ quan sẽ gặp khó khăn trong thực hiện cơ chế vận hành; vừa tham mưu cho cấp ủy vừa tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức phải am hiểu cả công tác xây dựng đảng, quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền.

Tiếp nữa, việc thực hiện cơ chế tài chính và chính sách cán bộ sau khi hợp nhất một số cơ quan khối nhà nước với cơ quan khối đảng còn bất cập. Hiện nay kinh phí hoạt động của hai cơ quan được thực hiện từ hai nguồn kinh phí là ngân sách Đảng và ngân sách Nhà nước; Chính sách cán bộ, công chức cũng có sự khác nhau (công chức thuộc biên chế khối chính quyền không được hưởng phụ cấp 30%; công chức khối Đảng, đoàn thể được hưởng phụ cấp công tác Đảng 30%...). Tỉnh dự kiến thống nhất quản lý biên chế các cơ quan này là biên chế khối Đảng, ban hành chính sách hỗ trợ phần chính sách chênh lệch, tuy nhiên số lượng biên chế khối Đảng sẽ tăng vượt so với tổng biên chế được giao.

Đồng thời, việc thực hiện mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện tạo tâm lý lo lắng cho một số cán bộ, đảng viên trong các đoàn thể chính trị - xã hội về vai trò, vị trí của tổ chức mình bị coi nhẹ. Thực hiện cơ chế tài chính giữa các cơ quan trong khối chưa thống nhất do kinh phí hoạt động của tổ chức Công đoàn không cấp từ ngân sách Nhà nước mà từ nguồn thu đoàn phí của đoàn viên...

+ Với những thách thức ấy, đồng chí có lo ngại rằng, nguy cơ Nghị quyết không thể đi vào cuộc sống một cách thực chất; hoặc sẽ dẫn đến tình trạng “đầu voi đuôi chuột” trên địa bàn tỉnh nhà hay không?

- Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà: Với tính chất, vị trí, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, để khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, quan điểm chỉ đạo của tỉnh là khó mấy cũng phải làm, nhất là Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW. Đây là một “cuộc cách mạng” về tư tưởng, bởi khi phải sắp xếp, tinh giản biên chế sẽ động đến tổ chức, bộ máy, đến con người, tác động lớn đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, việc triển khai ngay, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở, từ cấp tỉnh đến các địa phương là rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động.

Mục tiêu lớn nhất trong việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của tỉnh là sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ, góp phần nâng cao trách nhiệm, vai trò của cán bộ với công việc, phát huy hiệu quả trong phân bổ nguồn lực, tính chủ động của đơn vị sự nghiệp công sang tự chủ, đặc biệt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân tốt hơn.

Với những kết quả đạt được, cùng sự quyết tâm cao trong chỉ đạo và đồng lòng, đồng thuận từ nhân dân chính là chìa khóa để đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất và mang lại những hiệu quả tích cực. Chính vì thế, chúng tôi tin tưởng và khẳng định rằng: Yên Bái chắc chắn sẽ “chuyển mình” theo tinh thần của Nghị quyết.

+ Việc triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, vừa là nhiệm vụ chính trị cấp bách, vừa là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục. Vậy thời gian tới, tỉnh cần phải tập trung những giải pháp chủ yếu nào để việc triển khai hai Nghị quyết này được hiệu quả hơn nữa, thưa đồng chí?

- Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà: Từ tính chất và tầm quan trọng của các Nghị quyết Trung ương 6, Yên Bái xác định việc triển khai Nghị quyết vào cuộc sống  tiếp tục sẽ là nhiệm vụ cần ưu tiên hàng đầu trong những năm tiếp theo. Do đó, trong thời gian tới, để việc triển khai thực hiện 2 nghị quyết có hiệu quả, chúng tôi sẽ tập trung vào một số nội dung sau:

Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội; Nâng cao ý thức chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện kiên trì, nghiêm túc việc tinh giản biên chế công chức, viên chức theo kế hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; cân đối, bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng như nghị quyết HĐND đã đề ra. Tiếp tục rà soát để cân đối, điều chỉnh, bổ sung biên chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, gắn với vị trí việc làm, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng tham mưu trong hoạt động, thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có chất lượng các khâu trong công tác cán bộ. Làm tốt công tác rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công tâm; sắp xếp và bố trí cán bộ đủ tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc, đúng vị trí, đúng quy trình, quy định. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các đề án, kế hoạch, đặc biệt là triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; khuyến khích cán bộ, đảng viên tự nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác. Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ để tăng cường cho cơ sở đồng thời tạo nguồn quy hoạch cán bộ cho tỉnh. Thực hiện nghiêm túc và đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng thực chất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; lấy kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và để xác định đối tượng cần tinh giản biên chế một cách khoa học, chính xác, có tính thuyết phục.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trước hết là giáo dục mầm non, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; các cơ sở khám, chữa bệnh và một số lĩnh vực sự nghiệp khác với lộ trình phù hợp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước và vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chấp hành các quy định về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị; nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương, kịp thời kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn; lấy kết quả thực hiện nghị quyết là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm tham mưu hoặc tổ chức triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, chỉ ra những hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm để khắc phục; phổ biến, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại cán bộ, công chức; xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

+ Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Minh Diễn (Thực hiện)

 
 
Tin mới
Hà Nội: Va chạm trên đê Nguyễn Khoái, 2 thanh niên tử vong

(CLO) Hai thanh niên ngồi trên xe máy đã tử vong sau vụ va chạm liên hoàn với 2 ô tô trên đê Nguyễn Khoái đoạn qua phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Dự báo thời tiết 16/8: Bắc Bộ trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia: Bắc Bộ trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Tây Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An đêm có mưa to cục bộ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối mưa rào và dông rải rác.

Khởi tố, bắt giam nam thanh niên dùng súng đi “giải quyết” mâu thuẫn

(CLO) Phân viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an kết luận khẩu súng mà Sáng dùng để đe dọa người khác có đủ các bộ phận chính, bắn được đạn nổ, là vũ khí quân dụng. Do đó, Sáng bị bắt giữ để điều tra về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trung Quốc hạ lãi suất trước rủi ro đại dịch Covid-19 và khủng hoảng bất động sản

(CLO) Hôm 15/8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã hạ lãi suất để cứu nền kinh tế vốn đang chịu ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội và cuộc khủng hoảng nhà đất ngày càng trầm trọng.

Vi phạm của Giám đốc CDC Quảng Ninh gây hậu quả nghiêm trọng

(CLO) Ngày 15/8/2022, tại Kỳ họp 40, sau khi xem xét báo cáo của Đoàn Kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã kết luận liên quan đến vụ việc của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh.

Bệnh nhân COVID ở Trung Quốc vẫn sống trong sự kỳ thị

(CLO) Zuo có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi đang làm công việc quét dọn tại một trong những trung tâm kiểm dịch lớn nhất Thượng Hải, cô đã hy vọng sẽ mau được đi làm trở lại.

Sẽ ban hành Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

(CLO) Ngày 15/8, tại Nhà Quốc hội, thực hiện chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

Ấn Độ, kinh tế phát triển và những nghịch lý xã hội

(CLO) Ấn Độ kỷ niệm 75 năm ngày độc lập vào thứ Hai (15/8/1947 - 15/8/2022) với tăng trưởng dự kiến hơn 7% trong năm nay, cũng như đã vươn mình trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Tuy nhiên, thật nghịch lý khi mà phần đông dân số Ấn Độ vẫn chưa thực sự thoát nghèo!

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế

(CLO) Chiều 15/8, tại chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp.